Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

Alle producten en diensten die een pluimveehouder op zijn bedrijf toepast of laat toepassen moeten zijn gecertificeerd of gereguleerd; dit dient adequaat te worden gecontroleerd. Daarnaast dienen alle schakels van de eierketen eieren en producten op kritische stoffen te controleren op basis van een risicogebaseerd montoringprogramma. Betrokkenen in de eierketen kunnen onregelmatigheden melden bij een nieuw in te stellen meldpunt. Deze en andere maatregelen zijn onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem IKB Ei, dat dient te functioneren onder onafhankelijk toezicht.Deze aanbevelingen doet de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven in de eierketen en van de overheid, werd ingesteld na een bestuurlijk overleg over de fipronil affaire met toenmalig staatssecretaris Van Dam in augustus 2017. Onder onafhankelijk voorzitterschap van Bart Jan Krouwel formuleert de werkgroep 22 aanbevelingen om de borging van voedselveiligheid en kwaliteit in de eierketen te verbeteren.

Actie
De werkgroep stelt verbeteringen voor op de volgende terreinen:

  • veiligheid van eieren en eiproducten;
  • structuur en governance van IKB Ei;
  • signalering en afhandeling van incidenten in de eierketen;
  • ondersteuning van pluimveehouders;
  • uitvoeren van kwetsbaarheidsanalyses van IKB Ei.


Bij alle aanbevelingen heeft de werkgroep een eigenaar aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Op deze manier zijn alle aanbevelingen overgenomen en is implementatie voorzien in de loop van 2018. “Wij kiezen voor actie en een ambitieuze aanpak om het vertrouwen in de eiersector te versterken. Daarom sluiten we aan bij het bestaande systeem IKB Ei, dat al voor het overgrote deel van de Nederlandse eieren van kracht is. Zo kunnen ketenpartijen onze aanbevelingen meteen uitvoeren en het heft in eigen hand nemen”, aldus Krouwel.

Raad van Beheer
De werkgroep constateert in zijn analyse van de fipronil affaire zwakheden in de borging van voedselveiligheid en kwaliteit in de eierketen. Een daarvan is het gebrek aan onafhankelijk toezicht. Dit wordt nu ingevuld met een onafhankelijke Raad van Beheer van IKB Ei. Die raad, waarin drie mensen zonder directe binding met de sector zitting nemen, toetst voorgestelde aanpassingen in het systeem en stelt deze vast.

Overheid
Ook richting de overheid, met name de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), heeft de werkgroep aanbevelingen. Betere afspraken over vroegtijdige uitwisseling van informatie met sectorpartijen is hier van belang. Dit bleek tijdens de fipronil affaire een knelpunt, waardoor in de keten minder snel maatregelen konden worden genomen. “Gelukkig is de NVWA bereid om dit punt op te pakken. Daarbij is het uitgangspunt dat IKB Ei wordt erkend door ketenborging.nl. De procedure daarvoor heeft IKB Ei, op basis van onze aanbevelingen, in gang gezet”, aldus Krouwel. De werkgroep bepleit daarnaast actie van de overheid om ervoor te zorgen dat de voorschriften van bijvoorbeeld IKB EI ook gaan gelden voor niet-deelnemende pluimveebedrijven. “De sector heeft hier de overheid nodig. Met bijvoorbeeld een algemeen verbindend verklaring kan het ministerie voorkomen dat ondernemers zich onttrekken aan dit collectieve belang”, aldus Krouwel.

Kosten
Uitvoering van alle maatregelen verhoogt de kosten voor deelnemers aan IKB Ei. Zo gaan deelnemende pluimveehouders een fors hogere bijdrage betalen. “We hebben nog niet alle bedragen exact in kaart, maar de huidige inschatting is een verdubbeling”, reageert Eric Hubers. Hij is voorzitter van branche-organisatie OVONED, die onder andere IKB Ei beheert. “Natuurlijk zitten wij als ondernemers niet te wachten op hogere kosten. Maar met deze maatregelen zorgen we voor betere borging van de veiligheid en kwaliteit van ons product. Daarmee bouwen we aan vertrouwen en verkleinen we de kans op een crisis zoals met fipronil, met alle schade van dien.”